De Regenboog

Adres: 

Sint-Sebastiaanstraat 8
9032 Wondelgem
09 253 84 19
regenboog@stad.gent
http://www.regenboog.gent.be

Contactpersonen: 

Kristof De Waegemaeker, directeur

Voorstelling: 

Gelegen in het hart van Wondelgem, is De Regenboog een gezellige dorpsschool die openstaat voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Het is een open school die veel belang hecht aan persoonlijke contacten met de ouders en die elk kind voldoende tijd en ruimte biedt om op te groeien tot creatieve jongeren die respect opbrengen voor de waarden van anderen en om kunnen gaan met de grote hoeveelheid kennis die de wereld vandaag rijk is.

Onze visie
Vanuit een door het voltallige team gedragen visie dat berust op vier pijlers (kind, ouders, team, buurt), geven we onze school vorm.

KIND

1. Uniek individu
Elk kind is uniek. Als school is het onze taak om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Binnen de kleuterschool werken we met gemengde leeftijdsgroepen, telkens van twee leeftijden per nest. De structuur van onderbouw (K0-K1), tussenbouw (K1-K2) en bovenbouw (K2-K3) zorgt er voor dat we kinderen aan de hand van hun ontwikkelingsniveau in een oudere of jongere groep kunnen plaatsen. Binnen de groepen zelf krijgen de kleuters in hoekenwerk en tijdens instructiemomenten in kleine groep inhouden en vaardigheden op eigen niveau te verwerken.

Binnen de lagere school werken we met het systeem van instructie- en stamgroepen. Tijdens instructiegroepen (wiskunde en Nederlands (technisch schrijven, lezen, taalbeschouwing) worden leerlingen ingedeeld volgens hun niveau. Hier vindt het zuivere lesgeven, de eerste inoefening en de evaluatie plaats. De verdere inoefening van de leerstof gebeurt tijdens het zelfstandig werk in de stamgroepen, die voornamelijk op leeftijd zijn gegroepeerd (jaarklassensysteem). Ook de andere vakken (W.O., M.V., LBV, L.O., Nederlands (spreken, luisteren, functioneel schrijven, woordenschat)) worden in de stamgroep gegeven.

Kinderen met individuele behoeften (zorgkinderen) krijgen waar mogelijk een aangepast traject of sticordimaatregelen, waarbij ook zij kans maken om de basisschool met vrucht te beëindigen. Veel hangt hier natuurlijk af van de specifieke noden van het kind. Indien de draagkracht van de school overschreden wordt, wordt in samenspraak met het zorgteam, het CLB, de ouders en het kind in kwestie naar een andere oplossing gezocht.

Aanleg en interesses van de kinderen worden in kleuter en lager gebruikt bij lessen muzische vorming (atelierwerking) en tijdens W.O. (lesinhouden en -uitwerking). Ook tijdens functioneel schrijven en spreken kunnen eigen interesses gebruikt worden (bv. spreekbeurten, …). Ook het hoekenwerk (kleuter en lager) biedt aan de kinderen kansen om binnen hun eigen talenten of interesses te werken.

2. Gericht op de maatschappij
Tijdens de lessen wereldoriëntatie en LBV. wordt het blikveld van de kinderen op de wereld rondom hen verruimd. Het werken rond milieuzorg (ecoschool), het multiculturele karakter van onze maatschappij en het intergenerationele werken vinden hun weerspiegeling in de wereld van de school.
Voor W.O. stappen we af van één allesomvattende methode, om zo meer kansen te bieden aan de leerkrachten en de leerlingen om vanuit de leefwereld van het kind te vertrekken. We hechten ook belang aan excursies en extra-murosactiviteiten (eendaagse en meerdaagse). Deze dienen altijd gekoppeld te zijn aan een klasthema of aan specifieke lessen.
Als school is het onze taak om kinderen voor te bereiden op een maatschappij dat steeds meer gebaseerd is op kennis en werkt met moderne technologieën. We leren de kinderen kritisch om te gaan met de veelheid aan informatie dat onze wereld momenteel rijk is. We leren hen ook op een goede manier gebruik te maken van moderne media en IT-materiaal.

3. Ontplooiing
Naarmate de schoolloopbaan van het kind vordert, leren we hen zelfstandigheid aan. Binnen de kleuterschool gaat dit onder meer over praktische zaken als zelf de jas aandoen, schoenen knopen, … Binnen het hoekenwerk en contractwerk (bovenbouw kleuter) komen ook de uitbreiding van taakspanning en het leren plannen van activiteiten aan bod.
In de lagere school neemt zelfstandigheid een belangrijke plaats in, zowel in het praktische schoolleven als tijdens de lesactiviteiten.

Er wordt verwacht van de kinderen dat zij op zelfstandige wijze verplaatsingen binnen de schoolsite kunnen doen. Dit gaat over het wisselen van leslokaal, de start of het einde van de speeltijden, ... Tijdens het eetmaal bedienen de kinderen zich zelf aan tafel.

De lesinhouden, gegeven tijdens de instructiemomenten, worden tijdens het zelfstandig werk verder ingeoefend. De kinderen plannen de hen opgelegde taken en voeren deze zelfstandig uit. Bij dit laatste kunnen ze gebruik maken van een oog- en schoudermaatje (een medeleerling) of van de stamgroepleerkracht, indien deze niet bezet is (groen of rood symbool).
Er komt heel wat informatie op onze kinderen af. Het is dan ook een uitdaging om uit alle bronnen bruikbaar materiaal te filteren. Kinderen leren op een kritische manier om te gaan met de hoeveelheid aan informatie dat door personen, boeken en het internet wordt aangeleverd.

De school is een weerspiegeling van de maatschappij. Er zijn dan ook heel wat culturen en subculturen aanwezig bij ons. Kinderen moeten leren hiermee om te gaan en iedereen respectvol te behandelen. De kapstokregels geven aan de kinderen een houvast om zich correct te gedragen tegenover anderen en om respectvol om te gaan met het materiaal van school en thuis.
Komt het tot spanningen tussen kinderen, dan kan conflicthantering hier een oplossing voor bieden. Deze gesprekstechniek wordt aan alle leerkrachten op school aangeleerd om te gebruiken binnen en buiten de klas.

TEAM

1. Onderlinge samenwerking
Als teamlid zit je niet op je eiland (klas) binnen een school. Het is belangrijk dat je samenwerkt met je naaste collega’s en in uitbreiding met alle teamleden op school. Hiervoor worden verschillende overlegstructuren aangereikt: de personeelsvergadering, het kernteam, het zorgteam, het beleidsteam en verschillende werkgroepen (Budget Acties Sfeer, Milieuzorg Op School, ICT).
Jaarlijks werken we ook aan enkele klas- en niveau-overschrijdende projecten. De projectweek wordt meestal gelinkt aan het thema van het schoolfeest en gaat dan ook door tijdens de weken ervoor. Milieuzorg Op School geeft ook voedsel voor gezamenlijke activiteiten. De (verplichte) integratie-activiteiten zorgen voor een link tussen K3 en het eerste leerjaar. De samenwerking met De Liberteyt vindt zijn weerslag op alle klassen kleuter en lager.

2. Vlotte onderlinge communicatie
Verschillende overlegstructuren zorgen er voor dat heel wat items vlot kunnen besproken of gerapporteerd worden binnen het schoolteam: de personeelsvergadering, het kernteam, het zorgteam, het beleidsteam en verschillende werkgroepen (Gezondheid, Schoolproject, Milieuzorg Op School, ICT). Daarnaast werken we met Telraam, een zorgprogramma dat ook een communicatiekanaal en een opslagmedium voor schooldocumenten en verslagen is.

Er wordt verwacht dat parallel- en bouwcollega’s op regelmatige basis in overleg gaan met elkaar om zo de klaswerking op elkaar af te stemmen. Instructieleerkrachten dienen ook te overleggen met stamgroepleerkrachten om samen de leerlingen op te volgen.

3. Zichzelf zijn, toch enigszins uniforme leerkrachtenstijl
Als leerkracht mag/moet je je eigen talenten aanwenden om accenten te leggen in je klaswerking. Er wordt wel gevraagd dat je je houdt aan de afspraken die gemaakt werden binnen het kader van de visie en het pedagogisch project van de school. Het handhaven van verticale lijnen doorheen de basisschool is van groot belang voor de vorming van de ons toevertrouwde leerlingen.

OUDERS

1. Samenwerking
School maak je samen. Niet alleen met het personeel en de kinderen, maar ook met de ouders van de kinderen. Zij zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van hun kind. Een doorgedreven samenwerking is dan ook van groot belang.

Samenwerking binnen de schoolwerking
Ouders kunnen op vrijwillige basis meewerken binnen de klas en de school. Mee begeleiden op uitstap, meewerken met een kook- of knutselactiviteit, een voordracht geven over een job of een hobby, een schoolfeest helpen organiseren, leesouder zijn, … Er zijn tal van mogelijke samenwerkingsinitiatieven binnen de schoolwerking.

Samen denken over de schoolwerking
Ouders die dieper willen gaan, kunnen aansluiten bij één van de thema’s of werkgroepen van de ouderraad. Alle acties die de ouderraad plant, worden getrokken door een vrijwilliger binnen de groep. Deze persoon werkt samen met andere leden aan het gekozen thema. De VisCom (visie en communicatie) denkt en evalueert mee met de school rond de visie, de uitwerking van de visie en de communicatie tussen school en ouders.
Afgevaardigden van de ouderraad zetelen ook in de schoolraad.

2. Communicatie
Zoals de ouderraad (VisCom) reeds meermaals aangaf: communicatie is een en, en, en-verhaal. Daarom ook hebben we verschillende manieren om in communicatie te treden met ouders.

Informele gesprekken
Elke ochtend, tussen 8.10u en 8.20u, krijgen de ouders de kans om hun kind in de klas af te zetten en een gesprekje aan te gaan met de klasleerkracht of een ander personeelslid. Ook na schooltijd kunnen ouders de leerkrachten aanspreken.
Het schoolpoortcontact (niet alleen aan de schoolpoort, maar ook op de speelplaats) is een bijkomende kans om contacten te onderhouden tussen school en ouders.
De wekelijkse koffiemomenten vormen een forum voor ouders om met elkaar van gedachten te wisselen.

Formele gesprekken
Oudercontacten, oudercontacten op afroep of vraag (initiatief van de school of de ouder), zorggesprekken, afspraken met de directie, … zijn momenten waarop met ouders in dialoog wordt gegaan over zorgdossiers, vorderingen van hun kind, eventuele moeilijkheden, … Van veel van deze gesprekken wordt achteraf een kort verslag gemaakt en in het zorgdossier van het kind bijgevoegd.

Informatie doorgeven
Informatie van de school naar de ouders toe wordt op verschillende manieren verspreid: mondeling (eventueel telefonisch), een briefje in de boekentas, een bericht op de website van de school of op Facebook, een email, een nota op het infobord op de speelplaats of aan de schoolpoort.
Belangrijke, ingrijpende informatie wordt doorgegeven via een infomoment op school. Ook daar geldt echter het principe van het en-verhaal.

3. Leefwereld kinderen, ouders
Aangezien onze schoolpopulatie erg gemengd is, zowel qua culturen als bevolkingssegmenten, is het belangrijk als school om de leefwereld van het kind en de ouders te kennen en daar in de mate van het mogelijke rekening mee te houden bij de begeleiding van het kind.

BUURT

1. Samenwerking
In het kader van brede school werkt de school samen met verschillende organisaties binnen Wondelgem.

WZC De Liberteyt
Binnen het project Mixed Worlds wordt de muur tussen de jeugd en de senioren afgebroken. Aan de hand van gezamenlijke activiteiten, een jobmix, babbelsalons, peter- en meterschap, … wordt de wereld van het woonzorgcentrum binnengebracht binnen de school. Het project is ingebed in de visie van de school en laat de leerling groeien in sociale en communicatieve vaardigheden.

Fodifi
Niet alleen zijn wij als school jaarlijks host voor de fototentoonstelling van deze fotoclub, de fotografen komen ook graag op school om foto’s te maken van activiteiten of om samen met de kinderen te werken aan een fotoproject, gekaderd binnen muzische vorming.

Oxfam Wereldwinkel
Jaarlijks doet de school mee aan de fair-trade dag, waarbij de lokale wereldwinkel een standje heeft op school. Hiernaast is de wereldwinkel leverancier van eerlijke producten tijdens schoolactiviteiten (schoolfeest, …) en geven de vrijwilligers, in het kader van een W.O.-thema, graag uitleg over eerlijke handel.

Child Focus
Als school hebben wij aandacht voor de werking van Child Focus. Deze organisatie helpt op haar beurt de school met het organiseren van infosessies rond veilig internetgebruik in de klassen en voor ouders.

2. Aanwezigheid
Als school is het belangrijk zich te profileren binnen de buurt. Daarom ook nemen we deel aan of zijn we aanwezig bij verschillende activiteiten van Wondelgem. Zo is de plechtigheid rond wapenstilstand een vast gegeven op de schoolkalender. Kinderen van de hoogste klassen brengen een bloemenhulde aan het monument voor de gesneuvelden en dragen een gedicht of tekstje voor tijdens de toespraken.

Ook media-aandacht is belangrijk voor de profilering van onze school. We kwamen dan ook reeds vaak in de krant met projecten of activiteiten, maar ook de televisie is reeds meermaals op school gekomen. Belangrijk hierbij is het afstemmen met de communicatieverantwoordelijke binnen het kabinet van de Schepen van Onderwijs, zeker als het om gevoelige actualiteitsitems gaat.

THUISGEVOEL
Het thuisgevoel is bij alle actoren binnen onze visie terug te vinden. We willen als school een warm, sfeervol kader bieden voor zowel de kinderen, de ouders als het team. Want alleen als je je thuis voelt, kan je je concentreren op het gegeven onderwijs.

Hoe leerkrachten het thuisgevoel binnenbrengen in de klas, is volgens eigen creativiteit (zie visie team: zichzelf zijn). Op schoolniveau proberen we zoveel mogelijk orde te creëren in de gebouwen. Buiten overwint groen meer en meer op beton.

Zorg
In De Regenboog wordt veel belang gehecht aan de zorg van kinderen. Onder deskundige leiding van de zorgcoördinator, de brugfiguur en de zorgleerkrachten worden kinderen die het iets moeilijker hebben extra begeleid. Ook kinderen die extra uitdagingen nodig hebben, worden niet aan hun lot overgelaten. In samenwerking met het CLB worden indien nodig ook externe partners betrokken bij de hulp aan kinderen.

Meer info?
Meer info over de schoolwerking kan je vinden via de website van de school (regenboog.gent.be) of via onze facebook pagina.

Schooluren: 

8u20 tot 11u55 (ook op woensdag)
13u30 tot 15u25

Voor- en nabewaking: 

Van 7u tot 18u