De Kleine Speurneus

Adres: 

Guldenmeers 2

9050 Gentbrugge

www.henridhaese.gent.be

henridhaese.dir@stad.gent

Contactpersonen: 

Cindy Bernaert

Demcy Stevens

Voorstelling: 

Onze kleuterschool bevindt zich op twee vestigingsplaatsen.
De jongste kleuters (K0-K1) gaan naar De Kleine Speurneus (Guldenmeers 2, 9050 Gentbrugge).
De oudere kleuters (K2-K3) gaan naar DeSpeurneus (Kerkstraat 85, 9050 Gentbrugge).

Een warme school
Een warme school is voor ons een school waar iedereen (zowel kinderen als volwassenen) zich goed voelen (welbevinden) en tijdvergetend bezig zijn (betrokkenheid). In onze school willen we dat iedereen vriendelijk met elkaar omgaat en dat kinderen als gelijkwaardige partners beschouwd worden.
De leerkracht zien we als de spil van het hele onderwijsgebeuren. Het is de leerkracht die het onderwijs organiseert, stuurt, begeleidt,… De betrokkenheid van élke leerkracht bij de missie en de visie van de school is zeer belangrijk willen we die missie ook op een effectieve manier realiseren. We willen graag leerkrachten die met hart en ziel in onze school werken.
Een warme school ontstaat ook door participatie. Mensen die hun omgeving mee vorm kunnen geven, voelen zich beter in die omgeving. We streven hierbij congruentie na door participatie op alle niveaus in te voeren. Op kindniveau via de klasraad en de kinderschoolraad, op leerkrachtniveau via teamvergaderingen en werkgroepen, op ouderniveau via o.a. ouderraad en schoolraad.
In onze school zien we het organigram niet in de eerste plaats als een top-downmodel, maar eerder als een radarwerk waarvan leerkachten, andere personeelsleden, kinderen en ouders deel uitmaken.

Onderzoekend leren als motor
De wereld is in verandering. Dit brengt mee dat we onze kinderen voorbereiden op een onzekere toekomst. Een toekomst waarin sommigen onder hen jobs zullen uitoefenen die nu nog niet eens bestaan. Onze kinderen zullen dus voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe situaties waarin ze hun weg zullen moeten vinden. Hoewel onzeker is welke kennis en vaardigheden daarvoor precies nodig zijn, is men het over enkele vaardigheden eens. Het zijn die vaardigheden die de volwassenen van morgen zullen in staat stellen om zich te handhaven in een constant veranderende wereld. Men noemt ze 21th century skills (ofwel de vaardigheden van de 21ste eeuw) nl. samenwerken, kritisch denken, creativiteit, ict-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Door te werken met onderzoekend leren willen we deze vaardigheden bij onze kinderen ontwikkelen. Onderzoekend leren zal bij ons vorm krijgen via de atelierwerking en via de thema/projectwerking.

Elk talent telt
Kinderen die moeite hebben met rekenen en/of taal worden al snel gezien als ‘probleemkinderen’ of ‘zorgkindjes’. Ze kennen vaak een moeilijke schoolloopbaan, weinig of geen positieve feedback of bevestiging, geraken vaak gedemotiveerd en stromen in het slechtste geval ongekwalificeerd uit. Door actief op zoek te gaan naar de talenten van kinderen, deze talenten zichtbaar te maken en ze te waarderen, willen we meer kinderen gemotiveerd aan de slag houden én ze een positievere studiekeuze helpen maken. Het is eigenlijk ook maar ‘fair’, waarom zou een reken- of taaltalent meer waard zijn dan een danstalent, tekentalent, voetbaltalent, bouwtalent, … ?
Daarnaast willen we bij elk kind streven naar een harmonische ontwikkeling. Hierbij streven we naar de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Het hoofd wordt in de meeste scholen wel ontwikkeld, wij willen ook dat het hart (sociale vaardigheden, uiten van emoties) en de handen (constructies bouwen, werken in de tuin, …) op school ontwikkelkansen krijgt.
Om aan te tonen dat we zowel aan de ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen belang hechten, zullen we ook groeien naar een school waarin kinderen breed geëvalueerd worden. Bij dit proces hoort ook het ontwikkelen van nieuwe evaluatie-instrumenten en een nieuw rapport.

Gelijkere onderwijskansen
In Vlaanderen is de kwaliteit van het onderwijs over het algemeen goed, maar er is een grote prestatiekloof tussen kinderen met hoge sociaal economische status en kinderen met een lage sociaal economische status.
Onze school wil actief meewerken aan het dichten van die kloof. We zullen dit op 3 niveaus doen:
1) Meer gelijke kansen creëren
o.a. door te streven naar een brede school waar voor elk kind ook na de schooluren van alles te beleven valt en door de schoolkosten zoveel mogelijk te drukken.
2) Meer gelijke behandeling nastreven
o.a. door meer binnenklasdifferentiatie na te streven en door ons strikt te houden aan de inschrijvingsprocedure voorgeschreven door het LOP.
3) Meer gelijke uitkomsten nastreven
o.a. door actief op zoek te gaan naar de talenten van de kinderen, die te waarderen en hiermee aan de slag te gaan bij het maken van een studie/schoolkeuze.
o.a. door in de klas aan de slag te gaan met differentiatiestrategieën die meer gelijke uitkomsten nastreven.

Schooluren: 

7.00-8.05: opvang door de kinderbegeleiders van het STIBO
• 8.05-8.20: toezicht door de kinderbegeleiders van het STIBO + 1 kleuterjuf
• 8.20: start van de schooldag
• 10.00: fruittijd
• 10.15-10.30: speeltijd
• 12.00-13.30: middagopvang door de kinderbegeleiders van het STIBO
• 13.30-15.25: middagactiviteiten
• 15.25-18.00: opvang door de kinderbegeleiders van het STIBO
Over de middag kunnen de kinderen een warme maaltijd krijgen. Je kan er ook voor kiezen om zelf meegebrachte boterhammen op te eten met of zonder soep.
De kinderen brengen geen drank mee naar school, de school voorziet water.
De kinderen brengen elke dag een stuk fruit mee. Het fruit wordt rond 10.00 samen gegeten.

Voor- en nabewaking: 
Van 7u tot 18u, ook op woensdag